venres, 18 de xuño de 2021

O Equipo de dinamización e Normalización lingüística do IES de Becerreá realiza unha enquisa sobre o uso de galego no centro

Este curso por iniciativa do EDL do centro elaborouse  unha enquisa, para  alumnado de 1º, 2º, 3º da ESO, cuxo  obxectivo principal  foi coñecer o nivel de uso do galego dos alumnos de 1º, 2º, e 3º de ESO do IES. A intención e seguir realizando esta enquisa en anos sucesivos para ter o coñecemento do nivel de normalización lingüística do centro.

    A hora de interpretar os resultados, hai que ter en conta o pequeno tamaño da mostra, 36 alumnos, o que supón que un só alumno represente un 3 %, polo que pequenas porcentaxes non van ser significativas,

    O nivel do uso do galego nos alumnos do IES é sensiblemente superior ó nivel de uso que se dá na franxa de idade semellante na provincia de Lugo, segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE). 
    Os alumnos amosan un nivel de uso do galego no Instituto semellante ó do ambiente familiar, aínda que neste ámbito hai unha certa tendencia ó monolingüismo, é dicir, na maioría das familias fálase só galego ou só castelán


    Non sendo no ambiente familiar, o uso do galego é maior no ámbito do Instituto que fóra del.

    Tamén se aprecia un nivel de uso maior que na Ensinanza Primaria.                                 


    O alumnado do Instituto percíbense cun dominio oral do galego maior do que se perciben os que se da franxa de idade semellante en Galicia segundo os datos do (IGE).