mércores, 14 de xuño de 2023

 QUE OPINAS DO GALEGO?É o segunda vez que o Equipo de Normalización e Dinamización da Lingua Galega realiza esta enquisa para medir o uso do galego, e facer un estudo do uso do mesmo ao longo do tempo. As conclusións obtidas foron as seguintes:


• Os alumnos utilizan o galego maioritariamente para relacionárense cos seus compañeiros do Instituto, tanto na expresión oral coma na escrita. Este nivel de uso é moito maior có que teñen os rapaces da súa idade da provincia de Lugo. Se os comparamos co do resto de Galicia, a diferenza é aínda maior.• Noutros ámbitos sociais, con excepción da familia, a utilización do galego é menor ca no Instituto.
                           

• O alumnado percíbese cun nivel de competencia oral semellante nas dúas linguas.

• Que utilicen o galego ou o castelán no IES, vén condicionado en gran medida pola lingua que se utilice na familia.
• Cando os nosos alumnos cursaron Primaria o uso do castelán entre eles era moito maior có empregado no ámbito familiar.
• Tendo en conta todo o anterior podemos concluír que tanto o ambiente social coma a Ensinanza Primaria son desgaleguizadores con respecto ás familias.• É galeguizador o Instituto?

Poderíase pensar que unha forma de medilo sería ver como varía o uso do galego ó longo dos catro cursos da ESO. Sen embargo ó ser grupos tan reducidos, as conclusións que se poderían tirar a partir destes datos serían moi pouco fiables.
No IES, hai cunha considerable presenza do galego tanto nas clases —segundo as enquisas impártense o dobre de materias en galego ca en castelán— coma no resto das actividades lectivas. O alumnado recoñece o centro como unha entidade promotora do galego.
Con todo o anterior conséguese chegar a un nivel de uso do galego no Instituto semellante ó do ámbito familiar. Sen embargo non se logra trascender do ámbito educativo e noutros ámbitos sociais o uso do galego é minoritario.
Preguntados sobre o nivel de uso do galego nos vindeiros 5 anos, os alumnos do Instituto teñen unha visión máis pesimista que os datos do IGE.


Ningún comentario:

Publicar un comentario